Szanowni Państwo,

Realizując zadeklarowane przez PGE Obrót S.A. zobowiązania objęte treścią decyzji administracyjnej nr RBG 13/2022 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19 grudnia 2022 r. w trybie art. 23c ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 275), Spółka przedstawia szczegółowe informacje w tym zakresie.

PGE Obrót S.A. oświadcza, że stosowane przez spółkę klauzule umowne wskazane w prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów NR RBG 13/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. zostały uznane za niedozwolone i zakazano ich wykorzystywania wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z PGE Obrót S.A. umowę z tymi klauzulami. Pełna treść decyzji (wraz ze wskazaniem klauzul uznanych za niedozwolone) znajduje się pod adresem

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/87A6D337FB499237C125892D0049EDAC?editDocument&act=Decyzja

Skutkiem uznania postanowienia umownego za niedozwolone jest jego bezskuteczność względem konsumenta będącego stroną umowy (lista ofert i postanowień – kliknij tutaj)

PGE Obrót S.A. nie będzie naliczać oraz dochodzić kar umownych naliczonych w ramach wyżej wymienionych ofert.

W przypadku naliczenia kar umownych w okresie od stycznia 2020 r. do 23.08 2022 r. i ich wyegzekwowania – pobrane kwoty zostaną Klientom zwrócone.

W celu uzyskania zwrotu należy w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma przekazać wypełniony formularz z dopiskiem „Zwrot naliczanej kary”, w następujący sposób:

•    korespondencyjnie na adres ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

lub

•    przesłać skan lub zdjęcie pisma na adres mailowy kontakt@lumipge.pl

Zwrot niezasadnie naliczonej kary nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wypełnionego formularza. W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie 22 340 30 40  w godzinach 8:00-17:00.