REGULAMIN USŁUGI DODATKOWEJ PAKIET FACHOWCÓW

obowiązuje od dnia 30.12.2019 r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Dodatkowej Pakiet Fachowców zwany dalej „Regulamin Pakiet Fachowców” określa zasady i warunki Usługi Pakiet Fachowców, która jest oferowana przez PGE Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremKRS: 0000521210, NIP: 701-043-69-32, wysokość kapitału zakładowego 47 920 000,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony zwany dalej „Sprzedawca”.
 2. Usługa Pakiet Fachowców jest powiązana z jednym PPE zlokalizowanym pod adresem miejsca dostarczania energii elektrycznej, w ramach Umowy zawartej ze Sprzedawcą, wskazanym podczas zawierania tej usługi.
 3. Usługa Pakiet Fachowców wskazana dla danego PPE nie może zostać przypisana dla innego PPE w trakcie świadczenia tej usługi.
 4. Warunkiem skutecznego skorzystania z Usługi Pakiet Fachowców jest jej akceptacja wyrażona w formie pisemnej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online w panelu klienta na stronie internetowej Sprzedawcy https://moje.lumipge.pl lub telefonicznie).
 5. Sprzedawca oraz Klient są w dalszej części Regulaminu Pakiet Fachowców zwani Stronami, a każda z nich z osobna Stroną.
 6. Pojęcia niezdefiniowane, pisane wielką literą w Regulaminie Pakiet Fachowców mają znaczenia nadane im w OWU, który stanowi załącznik do Umowy.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie Pakiet Fachowców pojęcia oznaczają:

 1. Akty Terroryzmu – działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego – dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych;
 2. Awaria Drzwi Zewnętrznych – nagłe i niezależne od woli Klienta:
 1. zacięcie się zamka, zaklinowanie się złamanego klucza lub innego urządzenia otwierającego w zamku lub zniszczenie zamka przez osoby trzecie w taki sposób, że otwarcie drzwi do Miejsca Realizacji nie jest możliwe bez interwencji ślusarza,
 2. zatrzaśnięcie się drzwi w taki sposób, że Klient pozostaje na zewnątrz Miejsca Realizacji, a klucze lub inne urządzenia otwierające znajdują się wewnątrz Miejsca Realizacji;
 1. Awaria Instalacji Wodnej, Kanalizacyjnej, Centralnego Ogrzewania – wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Klienta uszkodzenie instalacji powodujące zaprzestanie jej funkcjonowania lub nieprawidłowość działania, co wiąże się z powstaniem lub możliwością powstania szkód w mieniu znajdującym się w Miejscu Realizacji;
 2. Awaria Wewnętrznej Instalacji Elektrycznej – nagłe i niespodziewane uszkodzenie Wewnętrznej Instalacji Elektrycznej, powodujące zaprzestanie jej działania lub nieprawidłowość działania;
 3. Awaria Wewnętrznej Instalacji Gazowej – nagłe i niespodziewane uszkodzenie Wewnętrznej Instalacji Gazowej, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z tej instalacji, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka;
 4. Awaria Urządzenia Grzewczego i Gazowego – nagłe i niespodziewane uszkodzenie Urządzenia Grzewczego i Gazowego, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z tego urządzenia, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi;
 5. Bezpiecznikzabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu włącznie z wyłącznikami różnicowoprądowymi;
 6. Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach;
 7. Budynek Mieszkalny – budynek wielorodzinny lub jednorodzinny w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej, przeznaczony na cele mieszkalne;
 8. Centrum Pomocy – centrum organizujące Serwis, czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerem telefonu 22 505 14 85 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora), do którego należy zgłosić zajście awarii;
 9. Części Zamienne – części produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produk­cyjnymi ustalonymi przez producenta lub wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi producenta oraz takie, które są tej samej jakości co części stosowane do montażu urządzeń danej marki przez jego producenta;
 10. Czynności Diagnostyczne – wszelkie działania podejmowane przez Specjalistę, mające na celu wykrycie przyczyny awarii;
 11. Dewastacja – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie Miejsca Realizacji przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem Kradzieży z Włamaniem;
 12. Działania Wojenne – działania sił zbrojnych w czasie wojny mające na celu rozbicie sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu;
 13. Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 14. Klient – każdy odbiorca w Budynku Mieszkalnym lub Lokalu Mieszkalnym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej OSD, który otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 15. Kradzież z Włamaniem – zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać z Miejsca Realizacji po usunięciu – przy użyciu siły i narzędzi – istniejących zabezpieczeń pozostawiając ślady stanowiące dowód użycia siły i narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego pomieszczenia albo w wyniku rabunku (tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych – będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych);
 16. Lokal Mieszkalny – znajdujące się w Budynku Mieszkalnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia, służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (z wyłączeniem pomieszczenia garażowego i pomieszczenia gospodarczego), stanowiące odrębną nieruchomość albo będące przedmiotem własnościowego lub lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu;
 17. Miejsce Realizacji – miejsce realizacji Serwisu w Budynku Mieszkalnym lub Lokalu Mieszkalnym zlokalizowanym pod adresem miejsca dostarczania energii elektrycznej, do którego przypisane jest PPE;
 18. Przepięcie – nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej;
 19. OWU – Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji dla Klientów Indywidualnych stanowiący integralną część Umowy;
 20. Partner Sprzedawcy – przedsiębiorca organizujący Serwis, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pakiet Fachowców – TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie;
 21. PPE (Punkt Poboru Energii) – punkt w sieci elektroenergetycznej lub adres odbiorcy (Klienta), w którym produkty energetyczne (energia, usługi dystrybucji, moc, itp.) są mierzone przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych pomiarowych, jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe to każde z nich jest osobnym PPE, każde PPE posiada unikatowy numer identyfikacyjny;
 22. RP – Rzeczpospolita Polska;
 23. Serwis – naprawa Awarii Wewnętrznej Instalacji Gazowej lub Awarii Urządzenia Grzewczego i Gazowego, Awarii Wewnętrznej Instalacji Elektrycznej, Awarię Instalacji Wodnej, Kanalizacyjnej, Centralnego Ogrzewania, Awarię Drzwi Zewnętrznych;
 24. Specjalista – elektryk, technik urządzeń grzewczych i gazowych, hydraulik, szklarz, dekarz, ślusarz wykonujący Serwis;
 25. Sprzedawca – PGE Centrum Sp. z o.o.;
 26. Umowa – umowa kompleksowa, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji, zawarta przez Klienta z Sprzedawcą;
 27. Urządzenia Grzewcze i Gazowe – zasilane paliwem następujące urządzenia, które nie są już objęte gwarancją producenta, i nie są starsze niż 5 lat: piec centralnego ogrzewania, piec centralnej wody użytkowej, przepływowy gazowy podgrzewacz wody użytkowej, gazowy ogrzewacz pomieszczeń, kominek gazowy, kuchenka gazowa, kuchenka gazowo-elektryczna w zakresie dotyczącym gazu;
 28. Usługa Pakiet Fachowców – usługa dodatkowa, która świadczona jest w przypadku awarii zgodnie z Regulaminem Pakiet Fachowców;
 29. Wewnętrzna Instalacja Elektryczna – układ przewodów i urządzeń mający początek w przypadku Budynku Mieszkalnego, pomieszczenia garażowego lub pomieszczenia gospodarczego na złączach kablowych lub przyłączach napowietrznych łączących wewnętrzną instalację tego budynku lub pomieszczenia z siecią dystrybucyjną, a w przypadku Lokalu Mieszkalnego – rozpoczynająca się w zabezpieczeniach zalicznikowych (obwodowych), a kończąca się gniazdami wtykowymi, włącznikami, wyłącznikami i wypustami oświetleniowymi;
 30. Wewnętrzna Instalacja Gazowa – układ przewodów i urządzeń służących do dostarczania paliwa gazowego do PPE, mający początek za kurkiem głównym odcinającym dopływ paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany na przyłączu gazowym w punkcie redukcyjno-pomiarowym z wyłączeniem układu pomiarowego, a kończący się przed odbiornikiem paliwa gazowego;
 31. Zalanie – bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na:
  1. spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych cieczy z instalacji: wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania, znajdującej się wewnątrz Miejsca Realizacji lub poza nim,
  2. cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz Miejsca Realizacji lub poza nim,
  3. zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych lub uszkodzonego akwarium, znajdujących się wewnątrz Miejsca Realizacji lub poza nim,
  4. nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz Miejsca Realizacji lub poza nim,
  5. zalaniu wodą lub inną cieczą pochodzącą spoza Miejsca Realizacji przez osoby trzecie;
 32. Zdarzenie – zdarzanie, które zaszło w okresie świadczenie Usługi Pakiet Fachowców, polegające na Awarii Drzwi Zewnętrznych, Awarii Instalacji, Awarii Urządzenia Grzewczego i Gazowego, Przepięciu, Dewastacji, Kradzieży z Włamaniem w Miejscu Realizacji.

§3 Zakres i opłata za usługę

 1. W zakres Usługi Pakiet Fachowców wchodzą następujący Specjaliści:
  1. ŚLUSARZ – w przypadku konieczności wymiany zamków w Miejscu Realizacji po Kradzieży z Włamaniem lub w przypadku konieczności usunięcia Awarii Drzwi Zewnętrznych;
  2. ELEKTRYK – w przypadku Awarii Wewnętrznej Instalacji Elektrycznej w Miejscu Realizacji;
  3. HYDRAULIK – w przypadku Awarii Instalacji Wodnej, Kanalizacyjnej, Centralnego Ogrzewania w Miejscu Realizacji;
  4. SZKLARZ – w przypadku uszkodzenia szyb w oknach i drzwiach zewnętrznych w Miejscu Realizacji;
  5. TECHNIK URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I GAZOWYCH – w przypadku Awarii Wewnętrznej Instalacji Gazowej lub Awarii Urządzenia Grzewczego i Gazowego;
  6. DEKARZ – w przypadku uszkodzenia dachu w Miejscu Realizacji, jeżeli takie uszkodzenie dachu może powodować ryzyko powstania szkody bądź jej powiększenia.
 2. Zakres Usługi Pakiet Fachowców obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów maksymalnie 3 interwencji Specjalistów, o których mowa w ust. 1, w okresie każdych kolejnych dwunastu miesięcy liczonych począwszy od dnia rozpoczęcia Usługi Pakiet Fachowców, i maksymalnie do kwoty 500 (pięciuset) zł w odniesieniu do jednej interwencji.
 3. Z tytułu realizacji Usługi Pakiet Fachowców, Klient zobowiązuje się do zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 4,99 zł brutto miesięcznie. Opłata będzie uwzględniona na dokumentach rozliczeniowych wystawionych przez Sprzedawcę z tytułu świadczenia Usługi Pakiet Fachowców.

§4 Okres świadczenia usługi

 1. Usługa Pakiet Fachowców oferowana jest w okresie od dnia 30.12.2019 r. do czasu odwołania przez Sprzedawcę.
 2. Świadczenie Usługi Pakiet Fachowców obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi Pakietu Fachowców, o którym mowa w §5 ust. 2 lub 3.
 3. Zaprzestanie korzystania z Usługi Pakiet Fachowców przez Klienta może nastąpić za wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu tej usługi wpłynęło do Sprzedawcy, chyba że Klient wskazał późniejszy termin rozwiązania Usługi Pakiet Fachowców.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Usługi Pakiet Fachowców lub jej rozwiązaniu Strony składają na piśmie, pod rygorem nieważności na adres na adres ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków.
 5. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub uniemożliwienia realizacji świadczenia Usługi Pakiet Fachowców lub Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości sumy opłat wskazanych w §3 ust. 3, pozostających do zapłaty w ramach tej usługi, liczonych od dnia rozwiązania lub wypowiedzenia Usługi Pakiet Fachowców przez Klienta lub od dnia uniemożliwienia realizacji świadczenia tej usługi, płatnych w terminie wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez Sprzedawcę.
 6. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Usługi Pakiet Fachowców nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Sprzedawcę uiszczonych wcześniej opłat oraz nie ma wpływu na obowiązywanie Umowy zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 7. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedawcy z Partnerem Sprzedawcy w zakresie organizowania Serwisu, Sprzedawca może zaprzestać świadczenia Klientowi Usługi Pakiet Fachowców przy zachowaniu co najmniej 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Zakończenie świadczenia Usługi Pakiet Fachowców z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie następuje ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym mija 30 dniowy okres wypowiedzenia.
 8. Rozwiązanie Umowy przez Klienta lub Sprzedawcę skutkować będzie równoczesnym wygaśnięciem Usługi Pakiet Fachowców z datą zakończenia obowiązywania Umowy.

§5 Zasady kwalifikacji usługi

 1. Z Usługi Pakiet Fachowców mogą skorzystać Klienci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 2. mają zawartą ze Sprzedawcą Umowę;
 3. korzystają z Grup taryfowych „G” na potrzeby gospodarstwa domowego.
 4. Okres Usługi Pakiet Fachowców rozpoczyna się w odniesieniu do danego PPE z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Klient złożył skuteczne oświadczenie akceptacji tej usługi, pod warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.
 5. W przypadku, gdy sprzedaż energii elektrycznej rozpoczyna się w innym dniu niż z początkiem miesiąca kalendarzowego, Usługa Pakiet Fachowców rozpoczyna się z pierwszym dniem następnego miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem, że Klient złożył skuteczne oświadczenie akceptacji tej usługi.

§6 Przedmiot usługi

 1. Usługa Pakiet Fachowców obejmuje organizację i pokrycie kosztów interwencji Specjalisty w Miejscu Realizacji tj. kosztów: dojazdu, Czynności Diagnostycznych, robocizny, części lub materiałów użytych do naprawy awarii.
 2. Zorganizowanie Serwisu następuje w ciągu 4 godzin od otrzymania przez Centrum Pomocy zawiadomienia o zajściu Zdarzenia, zgodnie z §7 ust. 3, do telefonicznego poinformowania Klienta o planowanym terminie przybycia Specjalisty oraz do organizacji Serwisu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.
 3. Serwis może zostać zorganizowany w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 2, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Centrum Pomocy nie odpowiada za dochowanie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, jeśli w zawiadomieniu nie podano wszystkich wymaganych informacji niezbędnych do wykonania Usługi Pakiet Fachowców, o których mowa w §7 ust. 3.
 5. W razie niezorganizowania Serwisu w terminie, o którym mowa w ust. 2 i 3, naprawa awarii może nastąpić we własnym zakresie, wówczas Klient ma prawo do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów naprawy awarii na zasadach określonych w §7 ust. 4 i 5.
 6. Serwis jest świadczony przez Specjalistę, o ile nie odmówiono dostępu do Miejsca Realizacji. Przez odmowę dostępu rozumie się także nieusunięcie z Miejsca Realizacji zwierzęcia, które może stanowić zagrożenie dla Specjalisty, oraz innych przeszkód uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie Usługi Pakiet Fachowców.
 7. Serwis nie jest świadczony w dni ustawowo wolne od pracy. W razie zawiadomienia Centrum Pomocy o zajściu awarii w dniu ustawowo wolnym od pracy, Serwis jest realizowany w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 8. Jeżeli ustalony limit dla Usługi Pakiet Fachowców nie wystarcza na pokrycie w całości kosztu wykonania tej usługi, a Klient nie wyraził zgody na pokrycie różnicy między rzeczywistymi kosztami wykonania Serwisu a limitem, wówczas Klient otrzyma w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o awarii, kwotę w wysokości uwzględniającej limity określone w §3 ust. 2 pomniejszone o koszty dojazdu Specjalisty oraz przeprowadzonych przez niego Czynności Diagnostycznych.
 9. W przypadku braku dostępności wymaganych nowych Części Zamiennych (oryginalnych lub zamienników) u dostawców na terenie Polski, wskazanych przez podmiot realizujący Serwis, potrzebnych do realizacji zgłoszenia, pokrywane są koszty w zakresie dojazdu Specjalisty oraz przeprowadzenia Czynności Diagnostycznych.
 10. Zwrot kosztów dotyczący Części Zamiennych, które Klient zakupi we własnym zakresie następuje na podstawie faktur VAT lub rachunków i dowodów zapłaty, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty limitu pomniejszonego o koszty o których mowa w ust. 9.
 11. Serwis świadczony jest na terytorium RP.

§7 Zasady korzystania z usługi

 1. Usługa Pakiet Fachowców świadczona jest przez Centrum Pomocy.
 2. Usługa Pakiet Fachowców realizowana jest przy współpracy z Partnerem Sprzedawcy.
 3. W celu skorzystania z Usługi Pakiet Fachowców, Klient lub działająca w jego imieniu upoważniona osoba, która została zapoznana przez Klienta z Regulaminem Pakiet Fachowców (w tym w szczególności z § 9 ust. 2-4):
  1. przed podjęciem działań we własnym zakresie, niezwłocznie po zajściu Zdarzenia zawiadamia telefonicznie o tym zdarzeniu Centrum Pomocy;
  2. podaje Centrum Pomocy następujące informacje:
 1. imię i nazwisko,
 2. PESEL, w przypadku gdy zawiadomienia telefonicznego dokonuje Klient będący obywatelem Polski,
 3. Seria i numer paszportu, w przypadku gdy zawiadomienia telefonicznego dokonuje Klient nie będący obywatelem Polski,
 4. adres PPE,
 5. numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy może skontaktować się z Klientem,
 6. opis Zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.
 1. Jeżeli skontaktowanie się telefoniczne z Centrum Pomocy było niemożliwe z przyczyn niezależnych od osoby zgłaszającej zdarzenie i naprawa awarii została zorganizowana we własnym zakresie, należy poinformować o tym fakcie Centrum Pomocy w terminie 7 dni od dnia kiedy skontaktowanie z Centrum Pomocy stało się możliwe. Osoba zgłaszająca zdarzenie zobowiązana jest podać przyczynę niemożności skontaktowania się z Centrum Pomocy. Centrum Pomocy zwraca ww. koszty naprawy awarii o których mowa w §6 ust. 5, na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających fakt zajścia Zdarzenia i poniesienia tych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 4, następuje na podstawie faktur VAT lub rachunków i dowodów ich zapłaty, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty limitu wskazanego w §3 ust. 2.

§8 Wyłączenia

 1. Zakres Usługi Pakiet Fachowców nie obejmuje awarii, które:
  1. zostały wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Klienta lub osoby bliskiej, chyba że pokrycie kosztów tej usługi odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
  2. zaszły w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, Aktami Terroryzmu, strajkami lub niepokojami społecznymi;
  3. zaszły w związku ze szkodami powstałymi wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pola elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego;
  4. są związane z uszkodzeniem, o którym istnieniu Klient wiedział przed zawarciem tej usługi ze Sprzedawcą, konserwacją instalacji lub Klient poniósł koszty bez zgody Centrum Pomocy.
 2. Zakres Usługi Pakiet Fachowców nie obejmuje:
  1. awarii za których usunięcie odpowiada Pogotowie Gazowe lub inne służby techniczne;
  2. uszkodzeń źródeł światła znajdujących się w Urządzeniach Grzewczych i Gazowych np. piekarnikach;
  3. uszkodzeń instalacji gazowej, za której naprawę lub konserwację odpowiada administracja Budynku lub inne służby techniczne np. usunięcie awarii układu pomiarowego, wymiana układu pomiarowego, podłączenie układu pomiarowego, zdjęcie plomb z układu pomiarowego, usuwanie awarii na sieci dystrybucyjnej;
  4. uszkodzeń o charakterze estetycznym w tym uszkodzeń obudowy i ekranu, które nie zakłócają prawidłowego działania Urządzeń Grzewczych i Gazowych;
  5. awarii podziemnych linii instalacji gazowej;
  6. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacją czy przepisami bezpieczeństwa Urządzeń Grzewczych i Gazowych;
  7. uszkodzeń wynikających z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją użytkowania instalacją, naprawą, przeróbką lub zmianami konstrukcyjnymi Urządzeń Grzewczych i Gazowych lub Wewnętrznej Instalacji Gazowej;
  8. chemicznego, termicznego lub mechanicznego uszkodzenia Urządzeń Grzewczych i Gazowych;
  9. kosztów czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik Urządzenia Grzewczego i Gazowego we własnym zakresie i na własny koszt;
  10. urządzeń objętych gwarancją producenta;
  11. czynności związanych z przeglądem urządzeń lub instalacji;
  12. wymiany starych urządzeń na nowe;
  13. polegające na montażu części, które nie zostały zakupione przez Specjalistę wskazanego przez Partnera Sprzedawcy.
 3. Ponadto, zakres Usługi Pakiet Fachowców nie obejmuje awarii związanych:
  1. ze szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego;
  2. ze szkodami powstałymi wskutek systematycznego zawilgocenia Miejsca Realizacji z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, a także kondensacji na powierzchni rur lub ścian wilgoci zawartej w powietrzu;
  3. ze szkodami powstałymi z powodu Zalania wskutek opadu poprzez niezamknięte lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do Klienta, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście Zdarzenia;
  4. ze szkodami powstałymi z powodu Zalania wskutek opadu poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy, okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do Klienta, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście Zdarzenia;
  5. ze szkodami powstałymi wskutek pęknięcia rur lub wyposażenia instalacyjnego w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do Klienta, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście Zdarzenia;
  6. ze szkodami powstałymi wskutek przenikania wód podziemnych;
  7. ze szkodami powstałymi wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych Budynków Mieszkalnych;
  8. ze szkodami powstałymi wskutek upadku masztu spowodowanego brakiem konserwacji lub jego nienależytym konserwowaniem, jeżeli obowiązek jego konserwacji należał do Klienta, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście Zdarzenia;
  9. ze szkodami powstałymi wskutek upadku drzewa w wyniku jego wycinania lub przycinania przez Klienta bez pozwolenia, o ile takie pozwolenie jest wymagane przepisami prawa;
  10. z pozostawaniem przez Klienta w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia.
 4. Z zakresu Usługi Pakietu Fachowców wyłączone są usługi:
  1. elektryka świadczone w związku z uszkodzeniami żarówek lub Bezpieczników;
  2. hydraulika związane z uszkodzeniem baterii wodnych, zatkaniem zlewu, umywalki, wanny lub brodzika;
  3. świadczone w związku z uszkodzeniem podziemnych rur instalacji kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych lub podziemnych linii energetycznych, oraz tych instalacji, za naprawę lub konserwację których odpowiadają administracja Budynku, w którym znajduje się Miejsce Realizacji, lub właściwe służby pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub energetycznego;
  4. polegające na konserwacji instalacji;
  5. ślusarza świadczone w związku z usunięciem Awarii Drzwi Zewnętrznych prowadzących do pomieszczenia garażowego znajdującego się w Miejscu Realizacji;
  6. polegające na zdjęciu plomb i zabezpieczeń na licznikach;
  7. związane z uszkodzeniem:
  8. źródeł światła (żarówki, świetlówki, halogeny, LED, etc.),
  9. Bezpieczników,
  10. zasilaczy, transformatorów i listw zasilających,
  11. przedłużaczy,
  12. urządzeń elektrycznych (tj. zarysowanie, przebarwienie etc.),
  13. uszkodzeń o charakterze estetycznym.
 5. Z zakresu Serwisu wyłączone są również koszty poniesione bez zgody Centrum Pomocy, chyba że skontaktowanie się z Centrum Pomocy w sposób określony w §7 ust. 3 nie było możliwe, z zastrzeżeniem §7 ust. 4 i 5.

§9 Klauzula informacyjna

 1. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zostały przekazane na etapie zawierania Umowy.
 2. Informacje te pozostają aktualne, a nadto Sprzedawca, w celu zawarcia i wykonania Usługi Pakiet Fachowców, przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi w związku z Usługą Pakiet Fachowców na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku gdy działająca w imieniu Klienta osoba trzecia w celu skorzystania z Usługi Pakiet Fachowców kontaktuje się z Centrum pomocy zgodnie z zasadami korzystania z usługi, o których mowa w §7, Sprzedawca dane tej osoby trzeciej będzie przetwarzał na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie w związku z przyjęciem zgłoszenia Zdarzenia do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane Klienta lub osoby upoważnionej zostaną ujawnione Partnerowi Sprzedawcy, w tym mogą zostać ujawnione Specjaliście (odbiorcy danych).
 4. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących prawach dostępne jest w Polityce Prywatności pod adresem: https://lumipge.pl/polityka-prywatnosci.

§10 Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Usługi Pakiet Fachowców.
 2. Reklamacje należy składać w formie:
  1. ustnej – przez telefon, dzwoniąc pod numer Centrum Pomocy, tj. 22 505 14 85;
  2. elektronicznej – na adres kontakt@lumipge.pl;
  3. pisemnej – przesyłką pocztową (w rozumieniu przepisów prawa pocztowego) na adres ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków.
 3. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest podać dane kontaktowe: numer telefonu, adres do korespondencji lub adres e-mail.
 4. Skargi i zażalenia zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi.
 5. Centrum Pomocy rozpatruje reklamacje wyłącznie związane z Usługą Pakiet Fachowców. Reklamacje dotyczące Umowy rozpatrywane będą zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi u Sprzedawcy.

§11 Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Usługą Pakiet Fachowców mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy oraz OWU, a także przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Ustalona w Usłudze Pakiet Fachowców opłata zawiera podatek od towarów i usług (VAT), naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.